برنامه گشت تنگ مال آقا به تنگ کرد

... را با ما کشف کنید ...

طول مسیر

۲ کیلومتر

مدت زمان

یک روز

درجه سختی

دره نوردی ساده

میزان کالری مصرفی

۱۵۰ کیلوکالری

امکانات مورد نیاز

کوله پشتی، کفش، کفش، کوله

نقشه برنامه

گالری برنامه

01

آماده‌سازی

اتفاقاتی که در مرحله آماده سازی رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در مرحله آماده سازی رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در مرحله آماده سازی رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در مرحله آماده سازی رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در مرحله آماده سازی رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در مرحله آماده سازی رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در مرحله آماده سازی رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در مرحله آماده سازی رخ می‌دهد.
02

صبح

اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در صبح رخ می‌دهد.
03

بازدید از روستا

اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در روستا رخ می‌دهد.
04

ظهر

اتفاقاتی که در ظهر رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در ظهر رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در ظهر رخ می‌دهد.
05

عصر

اتفاقاتی که در عصر رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در عصر رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در عصر رخ می‌دهد. اتفاقاتی که در عصر رخ می‌دهد.
06

پایان مسیر

عکس یادگاری و عصرانه در کلبه. عکس یادگاری و عصرانه در کلبه. عکس یادگاری و عصرانه در کلبه. عکس یادگاری و عصرانه در کلبه. عکس یادگاری و عصرانه در کلبه. عکس یادگاری و عصرانه در کلبه. عکس یادگاری و عصرانه در کلبه. عکس یادگاری و عصرانه در کلبه.
بالا